sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hoa
NV Kinh Doanh - 0937 177 631

Mr Minh
P Giám Đốc - 0917 245 247

-

-

Chia sẻ lên:
Dầu Gia Công Tia Lửa Điện Castrol Ilocut EDM 180

Dầu Gia Công Tia Lửa Điện Castrol Ilocut EDM 180

Mô tả chi tiết

 CASTROL Ilocut EDM 180

Daàu gia coâng tia löûa ñieän tính naêng cao

 

Moâ taû

Castrol Ilocut EDM 180 laø daàu gia coâng tia löûa ñieän goác khoaùng tính naêng cao, ñoä nhôùt

thaáp, ñöôïc thieát keá vôùi tính naêng gia coâng toái öu, ñoä maøi moøn ñieän cöïc thaáp, ñoä nhaün beà

maët kim loaïi toát vaø dung sai gia coâng nhoû.

Saûn phaåm naøy ñöôïc ñaëc bieät pha cheá vôùi tính naêng gia coâng xuaát saéc trong moïi coâng

duïng gia coâng baèng tia löûa ñieän.

 

Coâng duïng

Ilocut EDM 180 ñöôïc khuyeán caùo söû duïng vôùi taát caû caùc kim loaïi ñen vaø kim loaïi maøu.

Noù duøng ñöôïc trong taát caû caùc maùy gia coâng tia löûa ñieän lôùn vaø nhoû, thích hôïp cho gia

coâng thoâ vaø gia coâng tinh.

 

Lôïi ñieåm

· Ñoä nhôùt thaáp giuùp laøm maùt toát vaø röûa saïch maït kim loaïi giöõa caùc khe ñaùnh löûa heïp.

· Muøi nheï vaø maøu nhaït, ñöôïc ngöôøi vaän haønh maùy deã chaáp nhaän.

· Thaønh phaàn chaát thôm thaáp giuùp moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn vaø deã chòu hôn.

· Tính deã loïc vaø ñoä beàn oâ-xi hoùa cao giuùp keùo daøi thôøi gian söû duïng daàu.

 

Caùc ñaëc tröng tieâu bieåu

Đặc Tính

Phương Pháp Thử

Đơn Vị

Giá trị tiêu biểu

Dạng ngoài

Quan sát

-

Trong

Độ nhớt động học ở 40 °C

ASTM D445

cSt

2,5

Khối lượng riêng ở 15 °C

ASTM D4052

g/ml

0,822

Nhiệt độ chớp nháy cốc hở

ASTM D 92

°C

102

Ăn mòn đồng

ASTM D130

-

1b

 

Treân ñaây laø nhöõng soá lieäu tieâu bieåu vôùi sai soá thoâng thöôøng ñöôïc chaáp nhaän trong saûn

xuaát vaø khoâng phaûi laø quy caùch.

 

Toàn tröõ

Taát caû caùc thuøng daàu caàn ñöôïc toàn tröõ döôùiù maùi che. Khi phaûi chöùa nhöõng thuøng phuy daàu

ngoaøi trôøi, neân ñaët phuy naèm ngang ñeå traùnh khaû naêng bò nöôùc möa thaám vaøo vaø traùnh

xoùa maát caùc kyù maõ hieäu ghi treân thuøng.

Khoâng neân ñeå saûn phaåm ôû nhöõng nôi nhieät ñoä treân 60°C, khoâng ñöôïc phôi döôùi aùnh naéng

noùng hoaëc ñeå ôû nhöõng nôi ñieàu kieän giaù laïnh.

 

Söùc khoûe, an toaøn vaø moâi sinh

Tôø Thoâng tin veà An toaøn Saûn Phaåm seõ cung caáp caùc thoâng tin veà aûnh höôûng cuûa saûn

phaåm ñoái vôùi moâi sinh, an toaøn vaø söùc khoûe. Thoâng tin naøy chæ roõ caùc nguy haïi coù theå xaûy

ra trong khi söû duïng , caùc bieän phaùp ñeà phoøng vaø caùch caáp cöùu, caùc aûnh höôûng moâi sinh

vaø caùch söû lyù daàu pheá thaûi.

Coâng ty Daàu Castrol vaø caùc chi nhaùnh khoâng chòu traùch nhieäm neáu saûn phaåm khoâng ñöôïc

söû duïng ñuùng caùch, khaùc vôùi muïc ñích söû duïng quy ñònh vaø khoâng tuaân thuû caùc bieän phaùp

phoøng ngöøa. Tröôùc khi söû duïng saûn phaåm khaùc vôùi nhöõng ñieàu ñaõ chæ daãn, caàn coù yù kieán

cuûa vaên phoøng Castrol taïi ñòa phöông.

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dầu Cắt Gọt Không Pha Nước Castrol Ilocut 603
Dầu Cắt Gọt Không Pha Nước Castrol Ilocu...
Dầu Mài Castrol Honilo 981
Dầu Mài Castrol Honilo 981
Dầu Mài Pha Nước Castrol Syntilo 9954
Dầu Mài Pha Nước Castrol Syntilo 9954
Castrol Cooledge BI
Castrol Cooledge BI
Dầu Gia Công Tia Lửa Điện Castrol Ilocut EDM 180
Dầu Gia Công Tia Lửa Điện Castrol Ilocut...
Dầu Gia Công Kim Loại Không Pha Nước Castrol Ilocut 480A
Dầu Gia Công Kim Loại Không Pha Nước Cas...